CƠ CẤU TỔ CHỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN SEACONSULT
Thứ Bảy, 08/10/2022

TỔ CHỨC, QUẢN LÝ

Điều 11. Cơ cầu tổ chức

Tô chức của Hội bạo gồm:

(1) Đại hội toàn thẻ - (2) Ban chấp hành Hội - (3) Ban thường vụ - (4) Ban kiểm tra

- (5) Các Ban chuyên môn - (6) Văn phòng Hội - (7) Các tổ chức đơn vị trực thuộc

Hội - (8) Chi hội cơ sở.

 

Điều 12. Đại hội nhiệm kỳ (toàn thể hội viên hoặc đại hội đại biểu)

Cơ quan lãnh đọa cao nhất của Hội là Đại hội, nhiệm kỳ họp 5 năm một lần do Ban châp hành Hội triệu tập.

Đại hội bắt thường được triệu tập khi có quá 23 số ủy viên Bạn chấp hành yêu câu.

Đại hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phô Hà Nội thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Thảo luận, thông qua báo cáo tông kết nhiệm kỳ và phương hướng hoạt động

nhiệm kỳ tới.

-Quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp công tác mới của Hội nhằm phát triển

toàn diện các hoạt động của hội

- Quyết định được sửa đôi, bổ xung Điều lệ Hội.

- Quyết định việc đôi tên, chia tách, sát nhập, hợp nhất và giải thể Hội theo quy

định của pháp luật.

- Phê duyệt quyết toán tài chính và thông qua kế hoạch tài chính.

- Bầu Ban chấp hành mới của hội.

- Quyết định cử đại biểu tham gia dự đại hội của các ngành liên quan (nều có).

- Các quyết định trong Đại hội phải có sự đồng ý của trên 1/2 số đại biểu có mặt.

Trường hợp sửa đôi Điều lệ phải có sự đồng ý của 2/3 tổng số đại biêu có mặt mới

có giá trị.

 

Điều 13. Ban chấp hành.

1. Ban Chấp hành là cơ quan quản lý, điều hành hoạt động của Hội trong thời giạn

giữa hai nhiệm kỳ đại hội, có nhiệm kỳ hoạt động 5 năm, số lượng ủy viên ban chấp

hành do đại hội quyết định.

2. Ban Chấp hành bầu và bãi miễn các chức danh là lãnh đạo của Hội gồm: Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và các Ủy viên thường vụ, thông qua việc bổ xung các

Ủy viên Ban chấp hành, bầu Ban kiểm tra và các ủy viên hoạt động trong các ban.

- Trường hợp cân bổ sung ủy viên Ban chấp hành thì Ban chấp hành Hội có thê bầu

bổ sung nhưng số lượng không quá 1⁄3 số lượng ủy viên Ban chấp hành đã được bầu.

Việc bầu, bãi miễn và kỷ luật các chức danh lãnh đạo của hội phải được 2/3 số ủy

viên Ban chập hành có mặt tán thành.

3. Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành do đại hội đại biểu ban hành sẽ quy định

chỉ tiết về cơ cấu, tổ chức, quyền hạn, nhiệm vụ và phương thức hoạt động của Ban

Chấp hành, Ban Thường trực, Ban Kiểm tra.

4. Chuẩn bị nội dung, chương trình, nhân sự và tài liệu trình Đại hội ở cuộc họp cuối

cùng của nhiệm kỳ.

5. Quyết định triệu tập Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường.

6. Quyết định các biện pháp thực hiện nghị quyết của đại hội.

7.. Xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chấp hành và nội quy văn phòng của Hội.

8. Phát triển các chi hội, hướng dẫn và hỗ trợ chi hội tổ chức hoạt động, phê chuẩn

các Quy chế hoạt động của các chi hội.

9. Quyết định mức hội phí và các vần đề tài chính cho hoạt động của Hội;

10. Quyệt định kết nạp, bãi miễn tư cách hội viên;

11. Quyết định về khen thưởng, kỷ luật;

12. Chuẩn bị nội dung, chương trình nghị sự và tài liệu cho hội nghị toàn thể hàng

năm;

13. Đại diện cho Hội trong mỗi quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức

năng, nhiệm vụ của Hội.

14. Nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành được thông. qua bằng. hình thức biểu quyết (giơ tay hoặc bỏ phiếu) tại phiên họp khi được sự nhất trí của trên 50% số

thành viên Ban Chấp hành tham dự đồng ý.

15. Xây dựng tiêu chí ứng cử, đề cử làm thành viên Ban Chấp hành:

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

Thu gọn