• Đăng ký
  •  
  •  

Hợp đồng mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập  - Tự Do – Hạnh Phúc

--- o0o ---

 

                                                                     Hà Nội, ngày …… tháng …… năm ……


HỢP ĐỒNG CUNG CẤP

DỊCH VỤ THÔNG TIN TRỰC TUYẾN 

Số: / …………/

 

-         Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005 tại kỳ họp thứ 7 quốc hội khoá XI;  

-         Căn cứ Luật Dân sự năm 2005 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

-         Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;

-         Căn cứ vào nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng và khả năng cung cấp dịch vụ trực tuyến của Hội nữ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội (HAWASME);

 

 

Chúng tôi gồm:

Bên sử dụng dịch vụ (Bên A):  

 

Người đại diện:

 

 

Chức vụ:

 

 

Địa chỉ:

 

 

CMND:

 

 

 

 

Ngày cấp:

 

Nơi cấp:

 

 

Điện thoại:

 

Mobile:

 

 

Email:

 

Website

 

Bên cung cấp dịch vụ (Bên B):

 

Người đại diện:

 

 

Chức vụ:

 

 

Địa chỉ:

 

 

Điện thoại:

 

Fax:

 

 

Mã số thuế:

 

GPKD số

 

 

Email:

 

Website:

 

               

 

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng mua bán gian hàng điện tử trên sàn giao dịch www.kinhdoanhdientu.vn. cách thức quảng cáo gian hàng điện tử được mô tả theo các điều khoản dưới đây:


ĐIỀU 1: NỘI DUNG

1.1. Bên cung cấp (Bên B) sẽ cung cấp cho Bên sử dụng dịch vụ (Bên A) dịch vụ trực tuyến, theo điều kiện và điều khoản của hợp đồng.

 1.2. Gian hàng được Bên B cung cấp cho Bên A là gian hàng trên website:www.kinhdoanhdientu.vn Bên sử dụng dịch vụ được phép kinh doanh, mua bán tất cả các sản phẩm được phép kinh doanh trên thị trường theo quy định của pháp luật khi Bên B nhận được các thông tin đảm bảo kèm theo.


ĐIỀU 2: THÔNG TIN TÀI KHOẢN DO BÊN B CUNG CẤP CHO BÊN A

HAWASME đồng ý cung cấp cho khách hàng dịch vụ thông tin trực tuyến qua sàn giao dịch điện tử có địa chỉ http://www.kinhdoanhdientu.vn

Tên truy cập: .........................................................................................................................

Mật khẩu: ..............................................................................................................................

 

ĐIỀU 3: PHÍ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

3.1. Phí sử dụng Dịch vụ được thanh toán bằng đồng Việt Nam.

3.2. Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.

3.3. Mức phí: Theo sự lựa chọn của bên sử dụng:

□ Gian hàng điện tử  :       

□ Ưu đãi kèm theo (nếu có): 

□ Lựa chọn bổ sung:

3.4.Thời gian tính phí: mức phí hàng năm được tính theo đơn vị thời gian là 12 tháng.

Mức phí trên chưa bao gồm thuế VAT (10%).

 

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN VÀ THỜI HẠN THANH TOÁN:

4.1.Bên A thanh toán cho Bên B 100% tổng giá trị hợp đồng ngay sau khi ký hợp đồng, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của HAWASME.

4.2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Chịu chi phối tại điều khoản 3.4 được tính từ ngày có hiệu lực của Hợp đồng này cho đến khi Bên A ra thông báo không có nhu cầu sử dụng gian hàng đã mua của Bên B .

  

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

5.1. Quyền:

5.1.1. Được sở hữu một gian hàng và được tặng một tài khoản giảm giá có giá trị tương đương giá trị của hợp đồng ( Tài khoản này chỉ được phép mua hàng theo triết khấu giảm giá của từng sản phẩm trên www.kinhdoanhdientu.vn, theo quy định của HAWASME).

5.1.1. Có quyền sử dụng tất cả các dịch vụ hợp pháp của bên B.

5.1.2. Có quyền khiếu nại sai sót của bên B trong quá trình sử dụng dịch vụ.

5.1.3. Có quyền được bảo mật thông tin theo đúng luật định.

5.1.4. Được hưởng hoa hồng khi thực hiện việc giới thiệu cho người mua gian hàng mới .

5.2. Nghĩa vụ:

5.2.1. Đọc kỹ và hiểu nội dung các Quy chế đã đăng trên trang website: www.kinhdoanhdientu.vn

5.2.2. Thực hiện nghĩa vụ tài chính đã ký kết với Bên B.

5.2.3. Đảm bảo về mặt pháp lý đối với gian hàng, Bên A chỉ được phép giới thiệu trên gian hàng những mặt hàng, sản phẩm mà luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho phép lưu hành trên thị trường, nếu có vi phạm thì Bên A sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nhà nước và quy chế xử phạt của Bên B theo Điều 5 và Điều 6 của Hợp đồng này.

5.2.4. Cung cấp đầy đủ thông tin cho bên B như logo, địa chỉ, điện thoại, fax tên người phụ trách, điện thoại di động, email của người phụ trách, website và các đường link dẫn đến sản phẩm của công ty để Bên B khởi tạo dịch vụ cho Bên A.

5.2.5. Cung cấp thông tin chính xác về sản phẩm, dịch vụ (giá cả, số lượng, mô tả) cho bên B, và chịu trách nhiệm pháp lý về nhưng thông tin đưa ra. Tuân thủ các quy định luật pháp về bản quyền tác giả, luật pháp về sử dụng internet, và tất cả các quy định sử dụng website của www.kinhdoanhdientu.vn

5.2.6. Trong trường hợp Bên A quên, hay mất mật khẩu thì phải thông báo ngay cho Bên B để cấp lại mật khẩu hoặc điều chỉnh dịch vụ. Bên A phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về những phát sinh do việc để mất mật khẩu gây ra.

 

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

6.1. Quyền:

Từ chối ký kết hoặc thực hiện hợp đồng trong những trường hợp sau:

6.1.1. Việc cung cấp dịch vụ không thể thực hiện được do các vấn đề khách quan, hay sự cố phát sinh ngoài khả năng kiểm soát của Bên B.

6.1.2. Bên A vi phạm pháp luật, hay vi phạm các quy định sử dụng trên website www.kinhdoanhdientu.vn.

6.1.3. Bên A không thực hiện nghĩa vụ thanh toán tài chính Điều 3 của Hợp đồng này.

6.1.4. Cung cấp tên và password quản lý gian hàng trên www.kinhdoanhdientu.vn cho bên A và giao quyền quản lý gian hàng cho bên A.

6.1.5. Hỗ trợ quản lý và thông báo cho bên A các đơn hàng khách hàng đặt hàng mua của Bên A trên sàn giao dịch www.kinhdoanhdientu.vn.

6.1.6. Được nhận những khoản thu từ việc cung cấp dịch vụ trực tuyến từ Bên A theo những quy định về chi phí dịch vụ ở Điều 3.

6.1.7. Quyền cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu phát hiện thấy Bên A có hành vi vi phạm pháp luật.

6.1.8. Quyền tạm dừng hoặc đình chỉ hoạt động của Bên A nếu phát hiện thấy Bên A vi phạm hợp đồng theo các Điều khoản chung đã quy định trong Hợp đồng này.

 

6.2. Nghĩa vụ:

6.2.1 Hoàn thành việc đưa thông tin của Bên A lên www.kinhdoanhdientu.vn theo đúng quy trong thời gian 48 giờ kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ thông tin từ bên A.

6.2.2 Đảm bảo mẫu quảng cáo do Bên A yêu cầu xuất hiện liên tục trong thời gian có hiệu lực của hợp đồng.

6.2.3 Nếu có vấn đề trục trặc về kỹ thuật thì Bên B phải có trách nhiệm sửa chữa và khôi phục ngay tình trạng để gian hàng của Bên A không bị gián đoạn hoạt động trong thời gian dài. Trừ trường hợp do các sự cố khách quan mà Bên B không chủ động được.

6.2.4 Nếu Bên B vi phạm hợp đồng trong thời gian 60 ngày (Sáu mươi ngày) mà gian hàng của Bên A vẫn chưa được kết nối và không hoạt động được thì Bên B phải chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản chi phí ban đầu mà Bên A đã giao cho Bên B (Sau khi đã trừ các chi phí hợp lý cho hoạt động của Bên B).

 

ĐIỀU 7: TẠM DỪNG SỬ DỤNG GIAN HÀNG

7.1. Đề nghị tạm dừng:

7.1.1. Bên A có quyền đề nghị bằng văn bản tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ trong thời gian là 30 ngày.

7.1.2. Hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ, Bên A phải liên hệ lại với Bên B để làm thủ tục khôi phục lại dịch vụ đã ký kết giữa các bên.

7.2. Yêu cầu tạm dừng: Bên B có quyền tạm dừng cung cấp dịch vụ trong các trường hợp sau:

7.2.1. Bên A vi phạm các điều khoản thỏa thuận tại hợp đồng.

7.2.2. Bên A vi phạm pháp luật, hay những quy định sử dụng của www.kinhdoanhdientu.vn


ĐIỀU 8: CHẤM DỨT HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

8.1. Thanh lý hợp đồng

Hiệu lực của hợp đồng được chấm dứt khi Bên A có văn bản yêu cầu chấm dứt hợp đồng và khi hai bên ký vào biên bản thanh lý hợp đồng.

8.2. Các bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng:

8.2.1. Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu Bên A không thực hiện đúng theo khoản 1 điều 6. Sau 30 ngày kể từ ngày tạm ngưng dịch vụ do khách hàng chậm thanh toán.

8.2.2. Khi các bên sử dụng dịch vụ vào mục đích gây rối, vi phạm pháp luật hoặc quy định sử dụng của sàn giao dịch điện tử www.kinhdoanhdientu.vn

8.2.3. Theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

8.2.4. Khi Bên B vi phạm hợp đồng và thỏa thuận giữa các bên đã ký kết trong Hợp đồng này.

 

ĐIỀU 9: ĐĂNG KÝ LẠI VÀ MỞ LẠI GIAN HÀNG

9.1. Đăng ký lại

Sau khi thanh lý hợp đồng, Bên A có nhu cầu sử dụng lại dịch vụ thì phải ký hợp đồng mới với giá trị hợp đồng theo giá trị tại thời điểm ký kết.

9.2. Mở lại gian hàng

Sau khi Bên A chấm dứt việc vi phạm các điều khoản đã thỏa thuận giữa hai bên trong Hợp đồng và đã nộp đầy đủ chi phí phát sinh do việc vi phạm của Bên A cho Bên B thì Bên B sẽ mở lại gian hàng cho Bên A hoạt động.

 

ĐIỀU 10: GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu phát sinh tranh chấp, hai bên sẽ gặp nhau cùng thương lượng để giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Trong trường hợp không giải quyết được bằng thương lượng sẽ đưa ra cơ quan có thẩm quyền để giải quyết, chi phí do Bên thua chịu.

 

ĐIỀU 11: THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Hợp đồng tự thanh lý trong các trường hợp sau:

10.1. Hai bên cùng đồng ý thống nhất thanh lý hợp đồng.

10.2. Một trong hai bên vi phạm các điều khoản đã ký trong hợp đồng.

 

ĐIỀU 12: ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN

11.1. Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều khoản đã quy thỏa thuận trong hợp đồng, nếu bên nào vi phạm sẽ chịu trách nhiệm trước bên kia và trước pháp luật.

11.2. Hợp đồng này có thể thay đổi, bổ sung các điều khoản hoặc phụ lục cần thiết theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thỏa thuận của các bên. Trong các trường hợp đó, các bên có thể ký lại hợp đồng hoặc ký lại phụ lục hợp đồng.

 

ĐIỀU 13: ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

12.1. Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

12.2. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm hai bên ký kết hợp đồng.

                                                                                        Hà Nội, Ngày …… Tháng …… Năm …… 

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

logo HAWASME

HỘI NỮ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TP. HÀ NỘI

www.nudoanhnghiep.com
Gian hàng thành viên VIP

SÀN THƯƠNG MẠI KINH DOANH ĐIỆN TỬ - HỘI NỮ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TP.HÀ NỘI

Quyết định thành lập số 1947/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội cấp ngày 29/04/2010
Văn phòng: Phòng 1605 Tầng 16 - Tòa Lilama 18 tầng, số 52 đường Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 024 3771.3243 - Máy Fax: (+84) 024 3771.1174
Email: nudoanhnghiep@gmail.com - Website: kinhdoanhdientu.vn
Dự án được tài trợ bởi Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan (IPP)

(Ghi chú: kinhdoanhdientu.vn không bán sản phẩm trực tiếp, quý khách mua hàng xin vui lòng click vào xem chi tiết sản phẩm và liên lạc thông tin với người bán. Mọi thông tin về sản phẩm trên hệ thống mang tính chất tham khảo. Trân trọng cảm ơn!)